ปิดหน้าต่าง
แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ

โปรแกรมเสริมสำหรับ Scan เอกสารภาพ

Web Scan
Driver เครื่องสแกนเนอร์
คู่มือการใช้งานเครื่อง Scanner A3
คู่มือการใช้งานเครื่อง Scanner A4

คู่มือผู้ใช้งาน [ฉบับเต็ม]

ระบบสารบรรณส่วนกลาง และหน่วยงาน
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจองรถยนต์
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจัดการโครงสร้างและหน่วยงาน

คู่มือผู้ใช้งาน [ฉบับย่อ]

คู่มือขั้นตอนการลา
คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบ ผู้พิจารณา ผู้อนุญาต ใบลา
คู่มือขั้นตอนการยกเลิกใบลา
คู่มือการตรวจสอบวันปฏิบัติราชการ
บันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
บันทึกข้อมูลวันลาคงเหลือ
บันทึกการปฎิบัติราชการ
การกำหนดผู้รักษาราชการแทน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน