ปิดหน้าต่าง
แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ

โปรแกรมเสริมสำหรับ Scan เอกสารภาพ

Web Scan
Driver เครื่องสแกนเนอร์
คู่มือการใช้งานเครื่อง Scanner A3
คู่มือการใช้งานเครื่อง Scanner A4

คู่มือผู้ใช้งาน [ฉบับเต็ม]

ระบบสารบรรณส่วนกลาง และหน่วยงาน
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ลา)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจองรถยนต์
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจัดการโครงสร้างและหน่วยงาน

คู่มือผู้ใช้งาน [ฉบับย่อ]

ขอใช้ห้องประชุม
ขอใช้รถยนต์
ขั้นตอนการลา
บันทึกข้อมูลวันลาคงเหลือของบุคลากร
บันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ย้ายสังกัดหน่วยงาน
หน้าห้องฯ รับหนังสือ ท่านผู้บริหารสั่งการส่งให้สำนักฯ ดำเนินการ
หน้าห้องฯ รับหนังสือ ท่านผู้บริหารเกษียนหนังสือ และส่งคืนเจ้าของเรื่อง
หน้าห้องฯ รับหนังสือ ท่านผู้บริหารลงนาม และส่งไปออกเลขที่สารบรรณกลาง
หน้าห้องฯ รับหนังสือ ท่านผู้บริหารลงนามในหนังสือ และส่งต่อหน่วยงาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน